Przejdź do treści

INTERFILMLAB – o projekcie

INTERFILMLAB 4.0 – Wdrażanie nowatorskich modeli produkcji filmowej zwiększających potencjał eksportowy polskiego kina

(projekt realizowany w 2020 r.)

Produkcja audiowizualna jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się przemysłów kreatywnych. Jednakże w regularnej dystrybucji kinowej rynki europejskie zdominowane są przez wielkie hollywoodzkie studia. W tej sytuacji eksport produkcji audiowizualnej stanowi duże wyzwanie dla narodowych kinematografii.

Projekt INTERFILMLAB 4.0 to kolejna edycja przedsięwzięcia poświęconego unikalnym zagadnieniom z zakresu produkcji filmowej, uznawanym za deficytowe przez wszystkie ośrodki edukacji filmowej w Polsce. Projekt był skierowany do młodych polskich filmowców, przede wszystkim producentów i reżyserów, ale także osób planujących rozwój zawodowy w takich specjalizacjach jak agent sprzedaży, czy dystrybutor filmowy. Podczas wydarzeń uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku filmowego oraz możliwości wzmocnienia potencjału eksportowego polskiego kina już na etapie rozwoju projektów filmowych i planowania produkcji, a nie – jak to zazwyczaj bywa – dopiero na etapie promocji gotowego filmu.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa kompleksowe cykle edukacyjne dotyczące nowoczesnych modeli produkcji filmowej. Szkolenia zostały osadzone wokół ważnych imprez branżowych, tradycyjnie gromadzących najliczniejsze grono młodych polskich filmowców, studentów szkół filmowych i osób zainteresowanych aktywnym działaniem na rynku audiowizualnym (niezwykle istotny był profil imprez filmowych skierowanych w pierwszej kolejności do młodych twórców, producentów, dystrybutorów filmowych, agentów sprzedaży oraz osób zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej w sektorze audiowizualnym). Dzięki realizacji dwóch osobnych cyklów warsztatowych w różnych lokalizacjach i terminach, uczestnicy mieli ułatwiony dostęp do proponowanej oferty, a przeprowadzone w mniejszych grupach szkolenia były bardziej efektywne i dostosowane do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników.

Projekt był realizowany podczas 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie (6-10 października 2020 r.) oraz  CINEMAFORUM – 19. Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie (4-8 listopada 2020 r.).

INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji

(projekt realizowany w 2019 r.)

Trzecia edycja wydarzenia przybrała formę laboratorium innowacji w dziedzinie dystrybucji filmowej na rynkach europejskich z wykorzystaniem kanałów 3-ciej generacji, jaką są platformy VoD. Osią tematyczną szkoleń i warsztatów była dystrybucja utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analiza szans i możliwości polskiego kina w kontekście intensywnego rozwoju tej formy rozpowszechniania produkcji filmowej.

Rynek VoD stał się sektorem rozwojowym i – zdaniem większości ekspertów – do niego właśnie należy przyszłość sektora audiowizualnego w XXI wieku. Postęp technologiczny, tańszy dostęp do legalnych źródeł, pojawienie się na polskim rynku globalnych platform VoD oraz zmiana przyzwyczajeń widowni prognozują istotne zmiany w strukturze polskiego rynku filmowego. Dystrybucja internetowa rządzi się jednak swoimi prawami, które nie przystają do powszechnych modeli wykorzystywanych do promocji i dystrybucji kinowej. Rynek filmowy stoi więc u progu rewolucyjnych zmian, które warto uważnie śledzić i reagować na pojawiające się trendy.

Zaplanowany w ramach INTERFILMLAB 3.0 program szkoleń i warsztatów dostarczył młodym polskim filmowcom (przede wszystkim producentom, dystrybutorom i reżyserom) specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku VoD oraz możliwości wzmocnienia potencjału eksportowego polskiego kina w ramach tego kanału dystrybucji.

Pierwszy cykl szkoleniowy odbył się w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu w dniach 10-13 lipca 2019 r. Kolejne działania INTERFILMLAB 3.0 zostały przeprowadzone podczas 6. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie (9-12 października 2019 r.) i CINEMAFORUM – 18. Międzynarodowego Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych w Warszawie (6-10 listopada 2019 r.).

INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym

(projekt realizowany w 2018 r.)

Projekt składał się z wykładów, warsztatów i dyskusji panelowych poświęconych zagadnieniom dotyczącym międzynarodowego rynku filmowego. Zaproszeni goście poruszali tematykę koprodukcji, dystrybucji zagranicznej oraz reguł kwalifikacji festiwalowych. W wyniku rewolucji technologicznej oraz ogromnej podaży filmów współczesny rynek filmowy charakteryzuje się niespotykanym nigdy wcześniej stopniem konkurencyjności. Jakość artystyczna filmów stanowi warunek konieczny, lecz już niewystarczający jako jedyna przesłanka do udanej dystrybucji zagranicznej lub odniesienia festiwalowych sukcesów. Rynek filmowy wymaga dziś wiedzy związanej z promocją nie tylko poszczególnych filmów, lecz także autorskich marek reżyserów czy kreowania zapotrzebowań na poszczególne narodowe kinematografie. Czyni to świat współczesnego filmu równie fascynującym, co skomplikowanym. W świecie tym kompetencje współczesnego, odnoszącego sukcesy twórcy nie mogą sprowadzać się jedynie do warsztatu filmowego, lecz wymagają od niego profesjonalnej wiedzy o instytucjach filmowych oraz umiejętności dotyczących strategicznego planowania swojej drogi artystycznej.

Celem projektu było dostarczenie uczestnikom precyzyjnej i szczegółowej wiedzy na temat światowej kinematografii, pozwalającej na sprawne poruszanie się w jej strukturach oraz na wzmocnienie międzynarodowej obecności i potencjału eksportowego polskiego kina.

INTERFILMLAB –  edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego

(projekt realizowany w 2017 r.)

Współczesny rynek filmowy charakteryzuje niespotykany nigdy wcześniej poziom konkurencyjności oraz podaży produktów audiowizualnych. W wyniku rewolucji cyfrowej i będącej jej efektem dostępności sprzętu produkuje się obecnie więcej niż kiedykolwiek. Badacze szacują liczbę powstających obecnie filmowych form audiowizualnych na 13 000 rocznie, na sam festiwal w Cannes zgłaszanych jest co roku około 5 000 filmów, w samej Europie produkuje się około 1 500 fabularnych filmów pełnometrażowych rocznie (nie licząc obiegu offowego i produkcji krótkometrażowej).

Jednocześnie od ponad ćwierćwiecza, mimo dobrze zaprojektowanego systemu subsydiów oraz wielu działań eksperckich, europejski rynek filmowy opanowany jest przez produkcje hollywoodzkie, na które przypada średnio 60-70 procent udziału w wewnętrznym rynku europejskim. Co więcej, owe pozostałe 30-40 procent najczęściej związane jest z kinem narodowym w kraju pochodzenia, tj. polskim w Polsce, francuskim we Francji etc. Innymi słowy, filmy europejskie rzadko przekraczają granice krajów, w których je wyprodukowano i w zasadzie wszystkie kinematografie europejskie borykają się z problemem eksportu własnej produkcji filmowej na szerszą, międzynarodową skalę.

W sytuacji tej najbardziej obiecującą szansę eksportową stanowi odpowiednie wykorzystanie szans promocji festiwalowej, a następnie idące w ślad za nią docieranie do obiegu dystrybucyjnego kin studyjnych i arthousowych. Ostatnie sukcesy polskich filmów (np. Lecha Majewskiego czy Pawła Pawlikowskiego) pokazują, iż nie jest to obieg tak niszowy i rynkowo nieistotny jak mogłoby się wydawać („Ida” oraz „Młyn i Krzyż” miały większą liczbę widzów na samym rynku francuskim niż na lokalnym rynku polskim oraz porównywalną do rodzimej widownię na rynku włoskim, i to jeszcze przed przyznaniem Oscara pierwszemu z tych filmów). Z całą pewnością podobne sukcesy eksportowe mogłyby stać się udziałem większej liczby polskich tytułów.

Celem projektu INTERFILMLAB jest edukacja młodych twórców i osób działających w branży filmowej w zakresie międzynarodowej sprzedaży, dystrybucji, obiegu festiwalowego, reguł współpracy z agentami sprzedaży, zasad korzystania z europejskich platform dystrybucyjnych oraz skutecznego samokształcenia i budowania własnej, autorskiej rozpoznawalności na międzynarodowym rynku filmowym.

Projekt INTEFILMLAB zakładał przeprowadzenie 3 cyklów szkoleniowych dotyczących promocji i dystrybucji polskiej kinematografii na rynkach zagranicznych. Długofalowym rezultatem projektu było opracowanie raportu, stanowiącego rodzaj praktycznego poradnika dla wchodzących na rynek twórców filmowych, producentów i dystrybutorów.